पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक पुस्तकाची माहिती
"डॉ. प्रतिमा इंगोले" यांची उपलब्ध पुस्तके.

 
मराठी पुस्तककोश....