पुस्तकाचे नाव लेखक प्रकाशक पुस्तकाची माहिती
"गो. बा. सरदेसाई" यांची उपलब्ध पुस्तके.

 
 
मराठी पुस्तककोश....